Centrale Oudercommissie – KDV de Speelweide

Voor de Speelweide zijn er 3 ouder commissies actief:

 • Oudercommissie Ot en Sien
 • Oudercommissie Villa Kakelbont
 • Centrale Ouder Commissie

Wat doet de centrale ouder commissie?

Het doel van de centrale oudercommissie is het behartigen van de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang wordt de kwaliteit van de opvang bewaakt en verbeterd.

Wat zijn de onderwerpen waaraan de centrale ouder commissie werkt?

Met de oudercommissie van Villa Kakelbont en Ot en Sien is er afgesproken om de volgende onderwerpen te behandelen in de centrale ouder commissie:

 • Algemene kwaliteitsbeleid
 • Algemene beleid m.b.t spel en ontwikkelingsactiviteiten
 • Algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • Algemene voedingsbeleid
 • Vaststelling of wijziging van een klachten regeling
 • Openingstijden
 • Wijzigen van de prijs
 • Vergelijken pedagogisch beleidsplan van de opvang met de kwaliteitseisen uit de wet
 • Met behulp van het GGD inspectie rapport te controleren of de opvang in de praktijk aan de eisen voldoet.
 • Pedagogisch beleid vertaald in een pedagogisch werkplan
 • Marketing plan
 • 2 jaarlijkse enquete

Zoals hier boven staat beschreven houdt de centrale oudercommissie zich bezig met het beleid van de organisatie van De Speelweide en dus het beleid dat geldt voor beide vestigingen. Indien er klachten, vragen of opmerkingen zijn die betrekking hebben op een vestiging specifiek, dan kun je zich richten tot de oudercommissie van de betreffende locatie. Naast de leuke activiteiten die door hen georganiseerd worden (denk aan de feesten, dag van de leidster en sint/kerst) zijn zij ook het aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld huisregels van de vestiging, klachten die je niet met de directie wilt bespreken of vragen/opmerkingen die je via de oudercommissie van de betreffende locatie (eventueel anoniem) bij de directie wilt neerleggen. De contactgegevens van de decentrale oudercommissies vindt je op de website van De Speelweide.

Wie zit er in de centrale oudercommissie?

In de centrale oudercommissie zitten leden van de oudercommissie van Villa Kakelbont en Ot en Sien danwel ouders die gemandateerd zijn de oudercommissie te vertegenwoordigen. Elke oudercommissie bepaalt wie van de leden deel neemt in de centrale oudercommissie. Het streven is om 3 personen van elke commissie in de centrale oudercommissie te laten zitten.
De zittingsduur komt overeen met de duur van plaatsing van eigen kinderen (of anders).

Hoe vaak vergadert de centrale oudercommissie?

Een aantal keer per jaar wordt er door de centrale oudercommissie vergaderd. Om de ouders op de hoogte te stellen van de tijdstip van de vergadering wordt de agenda 7 dagen van te voren op het prikbord van iedere vestiging geplaatst. Er worden notulen geschreven en deze kunnen op verzoek gestuurd worden.

De notulen van het overleg van de centrale oudercommissie met de directeur worden niet vrijgegeven om privacy redenen.

Hoe is de centrale oudercommissie bereikbaar?

De centrale ouder commissie is bereikbaar via kinderopvangwoerdencoc@gmail.com.

Contactgegevens andere oudercommissies

Oudercommissie Villa Kakelbont

Oudercommissie Ot en Sien